Zgłoszeniowe do placówki

Dane dziecka

Data urodzenia


Dane rodziców

Mama/Opiekun prawny

Tata/Opiekun prawny

Jestem osobą zamieszkującą gminę m. Lublin.

Informacje o stanie zdrowia dziecka

Proponowana data przyjęcia:

Inne informacje o dziecku

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.