Tytuł projektu

,, Mama w pracy – program aktywizacji zawodowej kobiet poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Wesołe Promyczki”

Projekt „Mama w pracy – program aktywizacji zawodowej kobiet poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Wesołe Promyczki’’ nr umowy 85/RPLU.09.04.00-06-0025/16-00 jest realizowany przez ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI P. SANIAWA, M. MASŁOWSKI, M. NADULSKA S.C. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział wszystkich Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników) jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2017r. – 31.08.2018r.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo (18 bezrobotnych i biernych zawodowo) kobiet – rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu powiatów: m. Lublin i lubelskiego, które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym dodatkowe punkty w procesie rekrutacji otrzymują:

– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby samotnie wychowujące dziecko
– osoby niepełnosprawne
– osoby o krótkim okresie doświadczenia zawodowego – krótsze lub równe 1 rok
– osoby o niskich dochodach – dochód na członka rodziny poniżej 1 tys. zł

Zakres wsparcia:

Zakres wsparcia przygotowany dla uczestników projektu to:

1. Spotkania z doradcą zawodowym – tworzenie Indywidualnych Planów Działania – 4 godz. dla każdego z uczestników.
2. Szkolenia zawodowe – Specjalista ds. marketingu i sprzedaży oraz Specjalista ds. rachunkowości
3. Staże zawodowe – od 3 do 6 m-cy
4. Pośrednictwo pracy – spotkania z Pośrednikiem pracy (2 godziny/m-c/przez 12 miesięcy)

Ponadto oferujemy wsparcie finansowe w postaci:

1. Zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia podczas każdej z form wsparcia, w których uczestnik bierze udział (IPD, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże).
2. Stypendium szkoleniowe za udział w zajęciach szkoleniowych – płatne za każdą odbytą godzinę zajęć.
3. Stypendium stażowe
4. Badania lekarskie dla uczestników projektu przed stażem zawodowym.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 18 kobiet-rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu powiatów: m. Lublin i lubelskiego, które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, poprzez nabycie kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienie usług opieki dziennej dla dzieci do lat 3, do 31.08.2018r.

Wartość projektu: 999 983,27 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 849 985,77 zł